Podbrodzie i okolice Wirtualna Wileńszczyzna

Bibliografia
   1. Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 4. Wojewdztwo wileskie, Wrocaw-Warszawa-Krakw 1993.
   2. Archeologiczna Mapa Wileskiej Guberni. Zestawi F. Pokrowski, Wilno 1893 / Археологическая карта Виленской губернiи. Составил Ф. Покровский, Вильнa 1893.
   3. Atlas historyczny Polski, Wrocaw 1979.
   4. Bajor A. A., Piorun, jezioro czerwone. Zuw wczoraj i dzi, Wilno 1995.
   5. Banasikowski E., Na zew Ziemi Wileskiej, Warszawa-Pary 1990.
   6. Bayer S., Zarys historii wojennej 4 Puku Uanw Zaniemeskich, Warszawa 1929.
   7. Becker C., Pokropiski B., Pyssa R., Zintel K., Koleje wskotorowe na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej, Pozna 2020.
   8. Becker C., Pokropiski B., Pyssa R., Zintel K., Koleje wskotorowe na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej, Pozna 2020.
   9. Bieliski K., Rok 1831 w powiecie zawilejskim (wiciaskim), Wilno 1931.
   10. Bohdanowicz J., 36 Brygada "Wujka". Armia Krajowa. Okrg Wileski, Warszawa 2010.
   11. Brokowska B., Anna, dziewczyna z powstania styczniowego, "Gazeta Olsztyska", nr 15 (18.061), Olsztyn 2013.
   12. Bujwid O., Wspomnienia zuowskie, Krakw 1938.
   13. Burczak-Abramowicz J.L., Wspomnienia. Kresy-Naczw-lskie Ziemie Odzyskane, Lublin 2017.
   14. Chlewiski Z., Groza i przeladowanie Polakw i ydw na Wileszczynie, Pock 2009.
   15. Chlewiski Z., Horror w wicianach na Wileszczynie. 19 i 20 maja 1942 roku. "Gociniec Sztuki", nr 1/12, Pock 2008.
   16. Chwalczewski J., Dbrowski I., Polski Sownik Biograficzny, t. 4, Krakw 1938.
   17. Chwalewik E., Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamitek przeszoci w ojczynie i na obczynie, t. I, Warszawa-Krakw 1926.
   18. Cisek J., Jdrzejewicz W., Kalendarium ycia Jzefa Pisudskiego 1867-1935, t. 3: 1926-1935, Warszawa 1998.
   19. Dla Ciebie Polsko i dla Twej chway. 31 Puk Strzelcw Kaniowskich. Jednodniwka z okazji wrczenia chorgwi 31 Pukowi S.K. przez obywateli powiatu dzkiego w dniu 27 lutego 1927 roku w Zgierzu, d 1927.
   20. Fikus D., Pseudonim "upaszka", Warszawa 1990.
   21. Firewicz A., Litwa po raz drugi, Toru 2001.
   22. Gajewski M., Nasze podwileskie ojczyzny, Wilno 2002.
   23. Grzelak Cz., Kresy w czerwieni. Agresja Zwizku Sowieckiego na Polsk, Warszawa 2008.
   24. Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego S.J. powikszony dodatkami z pniejszych autorw, rkopismw, dowodw urzdowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, t. 3, Lipsk 1839.
   25. Informacja o dziaalnoci Instytutu Pamici Narodowej-Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 lipca 2002 r.-30 czerwca 2003 r., Warszawa, listopad 2003.
   26. Inwentarz Konstytucyy Koronnych y W.X. Litewskiego przez Macieia Marcyana adowskiego Sekretarza J.K.M. Metrykanta Kancelaryi Koronney od Roku Paskiego 1550 do r. 1683 krotko zebrany a przez J.W. J.MCI. X. Jozefa Jdrzeja Na Zauskach Zauskiego, Referendarza Koronnego, Opata Przemckiego, w roznych mieyscach y cytacyach zkorygowany, przydatkiem opuszczonych artykuow poprawiony y suplementem obszernym od roku 1683 az do ostatniey Konstytucyi Seymu 1726 Inclusive opatrzony, Lipsk 1733.
   27. Jakubianiec-Czarkowska J., Powstanie 1863 roku w powiecie wiciaskim, wiciany 1934.
   28. Jaowiecki M., Na skraju Imperium i inne wspomnienia, Warszawa 2012.
   29. Jankowski Cz., Powiat Oszmiaski. Materiay do dziejw ziem i ludzi, Petersburg 1896.
   30. Juodagalvis J., Mielagėnai, Vilnius 1998.
   31. Juodagalvis J., venionys: dvaras-miestelis-miestas, Vilnius 2001.
   32. Jurga T., Obrona Polski 1939, Warszawa 1990.
   33. Kamiski I. J., Gorce malarstwo Kononowicza, Lublin 1984.
   34. Karassek F., Zarys historii wojennej 23 Puku Uanw Grodzieskich, Warszawa 1930.
   35. Karklelis B., Vaikūnai, Vilnius 1998.
   36. Karoli W., Znad brzegw ejmiany, Biesiada Literacka 1904, nr 48-1509.
   37. Katy. Lista ofiar i zaginionych jecw obozw Kozielsk, Ostaszkw, Starobielsk, opr. A.L. Szczeniak, Warszawa 1989.
   38. Kawerski A., Wileszczyzna ich ojczyzn, Warszawa 1995.
   39. Kirkor A. H., Przewodnik: Wilno i koleje elazne z Wilna do Petersburga i Rygi oraz do granic na Kowno i Warszaw, Wilno 1862.
   40. Kirkor A. H., Wycieczka archeologiczna po guberni wilenskiej, przez Jana ze liwina, „Biblioteka Warszawska” 1855, z. CLXXIV, CLXXV i CLXXIX.
   41. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe 1937, nr 15 (112).
   42. Kolmasiak M., Kolebka Wielkoci. Zuw, miejsce urodzenia Marszaka Jzefa Pisudskiego, Czstochowa 2017.
   43. Kolumna Z. (Aleksander Nowolecki), Pamitka dla rodzin polskich. Krtkie wiadomoci biograficzne o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, polegych i zmarych na wygnaniu syberyjskiem i tuactwie ofiar 1861-1866 roku, cz. 1, Krakw 1867.
   44. Kowalczyk E., Dziaalno Zwizku Patriotw Polskich na Wileszczynie 1944–1946, Warszawa 2010.
   45. Krahel T., Martyrologia duchowiestwa archidiecezji wileskiej 1939-1945, Biaystok 2017.
   46. Krajewski A., Japonia. Nasz zapomniany sojusznik, "Newsweek" 2011 (wydanie internetowe z 24 stycznia 2011).
   47. Kraszewski J.I., Rachunki na rok 1868, t. 4, Pozna 1868.
   48. Krzyszkowska A., Powstanie Styczniowe na Wileszczynie, Wilno 1934.
   49. Krzywicki T., Stanisaw Witkiewicz na Litwie (Poszawsz, Urdomina, Sygudyszki), "Lithuania" 2006, nr 1 (48).
   50. Ksika pamitkowa wileskiej guberni na 1845 rok, Wilno 1845 / Πамятная книжка Виленской губернiи na 1845 гoд, Вильнa 1845.
   51. Ksika pamitkowa wileskiej guberni na 1846 rok, Wilno 1846 / Πамятная книжка Виленской губернiи na 1846 гoд, Вильнa 1846.
   52. Ksika pamitkowa wileskiej guberni na 1913 rok, Wilno 1913 / Πамятная книжка Виленской губернiи na 1913 гoд, Вильнa 1913.
   53. Ksiga Adresowa Polski (Wraz z w.m. Gdaskiem) dla Handlu, Przemysu, Rzemios i Rolnictwa, Warszawa 1928.
   54. Ksiga Adresowa Polski (Wraz z w.m. Gdaskiem) dla Handlu, Przemysu, Rzemios i Rolnictwa, Warszawa 1929.
   55. Ksiga Adresowa Polski (Wraz z w.m. Gdaskiem) dla Handlu, Przemysu, Rzemios i Rolnictwa, Warszawa 1930.
   56. Kudaba ., venionių rajonas, Vilnius 1983.
   57. Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva, pod red. A. Bliujusa i in., Vilnius 1996.
   58. Kuodys M., Varniai, Dimitravas, Pabradė: koncentracijos ir priveriamojo darbo stovyklos Lietuvoje 1927–1940 m., Vilnius 2007.
   59. Kurcz Z., Mniejszo polska na Wileszczynie. Studium socjologiczne, Wrocaw 2005.
   60. Kuryer Litewski 1824, nr 49.
   61. Kutrzeba T., Bitwa nad Niemnem (wrzesie-padziernik 1920), Warszawa 1926.
   62. Letniska na Ziemiach Wschodnich, Liga Popierania Turystyki i PKP, 1938.
   63. Lewicki J., Gdzie na ustroniu grb zapomniany, "Tygodnik Wileszczyzny" 2007, nr 23 (wydanie internetowe nr 352).
   64. Lewkowska A., Lewkowski J., Walczak W., Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Wojewdztwo Wileskie na obszarze Republiki Biaorusi, Warszawa 2007.
   65. Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934.
   66. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863, t. 3, zesp redakcyjny M. Janion, M. Maciejewski, M. Gumkowski, Warszawa 1992.
   67. Lorentz S., Wycieczki po wojewdztwie wileskiem, Wilno 1932.
   68. ojek J., Agresja 17 wrzenia 1939, Warszawa 1990.
   69. opalewski T., Midzy Niemnem a Dwin. Ziemia wileska i nowogrdzka, Pozna 1938.
   70. ossowski P., Konflikt polsko-litewski 1918-1920, Warszawa 1996.
   71. Maliszewski E., Przewodnik po Guberni Wileskiej. Zarys statystyczno-opisowy, Warszawa 1919.
   72. Materiay do dziejw sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. III: Kocioy i klasztory rzymskokatolickie dawnego wojewdztwa wileskiego, t. I, red. M. Kaamajska-Saeed, Krakw 2005.
   73. Materiay Wojskowego Naukowego Archiwum. Wojna 1812 r. / „Материалы Военнoгo Ученoгo Архивa. Война 1812 г.”, т. XV, s. 1-9.
   74. Misius K., inkūnas R., Lietuvos katalikų banyios, Vilnius 1993.
   75. Morelowski M., Zarys sztuki wileskiej z przewodnikiem po zabytkach midzy Niemnem a Dwin, Wilno 1939.
   76. Muzeum Powstania Warszawskiego, www.1944.pl, 2014.
   77. Napa sowiecka 1939, red. Jzef Jasnowski i Edward Szczepanik, b.m. i r.wyd.
   78. Narotzky J., Memories of Podbrodz (Pabrade), w artykule: Voren van R., Lost History. Memories of pre-War Podbrodz-Pabrade in Lithuania, w publikacji: Donskis L. (red.), A Litmus Test Case of Modernity. Examining Modern Sensibilities and the Public Domain in the Baltic States at the Turn of the Century, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien 2009.
   79. Nasz Czas 2004, nr 17 (642).
   80. Nawrot D., Litwa i Napoleon w 1812 roku, Katowice 2008.
   81. Noniewicz Cz., Za Wilnem, Bydgoszcz 2002.
   82. Od Naroczy do Niemna. Brygady Kmicica-upaszki-Ronina, III.1943-VII.1944 (kalendarium-dziaania bojowe-wspomnienia-wykaz partyzantw), opr. L. Bednarczuk, Gdask 2004 (skrypt na prawach maszynopisu).
   83. Ogiski M., Pamitniki ... o Polsce i Polakach od r. 1788 a do koca r. 1815. Przeoone z jzyka francuskiego. T. 1 [z czterech], Pozna 1870.
   84. Osignity dorobek w gospodarce miejskiej w m. Podbrodziu w okresie 1928-1934 r., Zarzd Miejski w Podbrodziu, 1934.
   85. Pabradė, broszura informacyjna, Kaunas 2003.
   86. Pamitnik Kajetana Ronowskiego, opr. B. Ronowski, blog internetowy: http://www.www-wilno.bloog.pl/, 2007.
   87. Podrony N., Bitwa nad jeziorem Narocz 1916, Owicim 2014.
   88. Polska w krajobrazie i zabytkach / w zdj. J. Buhaka [et al.], t. 2, Warszawa 1930.
   89. Polski Sownik Biograficzny, tom XXXVII/3, zeszyt 154, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, Warszawa-Krakw 1997.
   90. Poszewiecki H., Wspomnienia znad Wilii. Bujwidze, b.m. i r.wyd.
   91. Powstanie 1831 roku na Litwie. Wspomnienia uczestnikw, wyd. H. Mocicki, Wilno 1931.
   92. Prochwicz J., Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa 2003.
   93. Przewodnik po Polsce, t. I, Polska pnocno-wschodnia, red. S. Lenartowicz, Warszawa 1935.
   94. Puzynina z Gntherw G., W Wilnie i dworach litewskich, Chotomw 1988 - reprint wydania z 1928 r.
   95. Rkowski G., Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Biaorusi, Warszawa 1997.
   96. Rkowski G., Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Litwie, Warszawa 1999.
   97. Rok 1863 - wyroki mierci, red. W. Studnicki, Wilno 1923.
   98. Rok 1944 na Wileszczynie. Sympozjum historyczne Wilno 30 czerwca-1 lipca 1994 r., red. J. Wokonowski, Warszawa 1996.
   99. Roman W. K., Dziaalno niepodlegociowa onierzy polskich na Litwie i Wileszczynie, wrzesie 1939 r. - czerwiec 1941 r., Piotrkw Trybunalski 2003.
   100. Romanowski A., Pozytywizm na Litwie, Krakw 2003.
   101. Rouba N., Przewodnik po Litwie i Biaejrusi, Wilno 1909.
   102. Rudziszki. 70-a rocznica powstania styczniowego, "Kurier Wileski", 30 maja 1933.
   103. Rudziszki. Rocznica powstania styczniowego, "Kurier Wileski", 15 czerwca 1933.
   104. Ruszczyc F., Dziennik, cz. I: Ku Wilnu 1894-1919, Warszawa 1994.
   105. Ruszczyc F., Dziennik, cz. II: W Wilnie 1919-1932, Warszawa 1996.
   106. Sownik Geograficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw sowiaskich, pod red. Bronisawa Chlebowskiego, t. 1, Warszawa 1880.
   107. Sownik Geograficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw sowiaskich, pod red. Bronisawa Chlebowskiego, t. 2, Warszawa 1881.
   108. Sownik Geograficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw sowiaskich, pod red. Bronisawa Chlebowskiego, t. 3, Warszawa 1882.
   109. Sownik Geograficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw sowiaskich, pod red. Bronisawa Chlebowskiego, t. 4, Warszawa 1883.
   110. Sownik Geograficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw sowiaskich, pod red. Bronisawa Chlebowskiego, t. 5, Warszawa 1884.
   111. Sownik Geograficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw sowiaskich, pod red. Bronisawa Chlebowskiego, t. 6, Warszawa 1885.
   112. Sownik Geograficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw sowiaskich, pod red. Bronisawa Chlebowskiego, t. 8, Warszawa 1887.
   113. Sownik Geograficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw sowiaskich, pod red. Bronisawa Chlebowskiego, t. 9, Warszawa 1888.
   114. Sownik Geograficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw sowiaskich, t. 11, pod red. Bronisawa Chlebowskiego, Warszawa 1890.
   115. Sownik Geograficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw sowiaskich, t. 12, pod red. Bronisawa Chlebowskiego, Warszawa 1892.
   116. Sownik Geograficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw sowiaskich, t. 13, pod red. Bronisawa Chlebowskiego, Warszawa 1893.
   117. Sownik Geograficzny Krlestwa Polskiego i innych krajw sowiaskich, t. 15, cz. II, pod red. Bronisawa Chlebowskiego, Warszawa 1902.
   118. Spis gmin i gromad wiejskich zgodnie z podziaem administracyjnym Guberni Wileskiej 1873 roku / Cписокъ волостей и сельскихъ обществъ по мировымъ участкамъ Bиленской Губернiи 1873 года, Bильна 1873.
   119. Srebrakowski A., Polacy w Litewskiej SRR 1944-1989, Toru 2001.
   120. Strypiszki (Biaoru) / Стрипишки (Беларусь), strona internetowa "Самарское староверие", http://samstar.ucoz.ru, 2009.
   121. Surgailis G., Uchodcy wojenni i polscy onierze internowani na Litwie w czasie II wojny wiatowej, Warszawa 2013.
   122. Surwio J., Rachunki nie zamknite. Wileskie lady na drogach cierpie, Wilno 1992.
   123. Szlewis G. (Шлевис Γ.), Православные храмы Литвы, Vilnius 2006.
   124. Szokowski J., Monografia Rz.-Kat. parafialnego kocioa w Korkoyszkach, rkps., 1927.
   125. Szulska I., Litwa Jzefa Ignacego Kraszewskiego, Warszawa 2011.
   126. Szulski J., Gue - nieznane miejsce polskiej martyrologii, "Tygodnik Wileszczyzny" 2021, nr 8 z dn. 25 lutego-3 marca (wydanie internetowe nr 1067).
   127. Szulski J., Oddzia Gustawa Czechowicza w powiecie wiciaskim na Wileszczynie – zapomniany epizod powstaczej epopei 1863 r., „Wsplnota Polska” 2013, nr 1.
   128. Szulski J., Oddzia Gustawa Czechowicza w powiecie wiciaskim, „Tygodnik Wileszczyzny” 2014, nr 4 z dn. 23-29 stycznia (wydanie internetowe nr 697).
   129. Szulski J., Ostatni akord Powstania Listopadowego na Wileszczynie. Genera Dembiski w powiecie zawilejskim, "Tygodnik Wileszczyzny" 2016, nr 30 z dn. 28 lipca-3 sierpnia (wydanie internetowe nr 828).
   130. Szulski J., Powstanie 1863 roku w powiecie wiciaskim na Wileszczynie - historia i pami, "Niepodlego i Pami", nr 1-2 (45-46), Warszawa 2014.
   131. Szumski S., W walkach i wizieniach. Pamitniki z lat 1812-1848, Wilno 1931.
   132. Szynkowski T., "Byskawica" na Ziemi Suaskiej, Wilno 2000.
   133. wiciaski kraj (Швенчёнский край), nr 27 (1084), 20-26 lipca 2013.
   134. wiciaski kraj (Швенчёнский край), nr 28 (1085), 27 lipca-2 sierpnia 2013.
   135. venionių rajono banyios, Vilnius 2001.
   136. Tokarz W., Wojna polsko-rosyjska 1830-31, Warszawa 1993.
   137. Tomaszewski L., Kronika wileska 1939-1941, Warszawa 1994.
   138. Tomaszewski L., Wileszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945, Warszawa 2001.
   139. Tyszkiewicz K., Wilija i jej brzegi, Drezno 1871, reprint Vilnius 2008.
   140. Upominek wileski, praca zbiorowa, Wilno 1880.
   141. Vanagas A., Lietuvos miestų vardai, Vilnius 1996.
   142. Waligra B., Walka o Wilno. Okupacja Litwy i Biaorusi w 1918-1919 przez Rosj Sowieck, Wilno 1938.
   143. Wardzyska M., Sytuacja ludnoci polskiej w Generalnym Komisariacie Litwy czerwiec 1941-lipiec 1944, Warszawa 1993.
   144. Wieczorkiewicz A., W jakim ksztacie zachowamy Zuw, "Arkady" 1936, nr 3.
   145. Wieczorkiewicz A., Zuw w pejzaach Zenona Kononowicza, „Pion” 1934, nr 11.
   146. Wisner H., Litwa - dzieje pastwa i narodu, Warszawa 1999.
   147. Winiewski W., Ostatni z rodu. Rozmowy z Tomaszem Zanem, Warszawa-Pary 1989.
   148. Winiewski W., Pani na Berenikach. Rozmowy z Helen z Zanw Stankiewiczow, Londyn 1991.
   149. Wizyta Kocioa Rzymsko Katolickiego Parafialnego Korkoyskiego, nalecego do Klassy Y pooonego w Gubernii Wileskiej, powiecie i Dekanacie wiciaskim, odprawiona przez Janie Wielmonego Biskupa Wileskiego i Kawalera orderw Adama Stanisawa Krasiskiego, rkps., 1862.
   150. Wokonowski J., Stosunki polsko-ydowskie w Wilnie i na Wileszczynie 1919-1939, Biaystok 2004.
   151. Wrotnowski F., Pamitniki o Powstaniu Litwy i Ziem Ruskich w roku 1831, cz. I, Pary 1833.
   152. Wykaz miejscowoci Rzeczypospolitej Polskiej, tom I, wojewdztwo wileskie, Warszawa 1938.
   153. Z ycia szkoy podoficerskiej 4 puku uanw w Podbrodziu, "onierz Polski" 1925, nr 22 (458).
   154. Zachara M., wiciany i Nowe wiciany. ladami miejsc pamici, "Przeszo i Pami" 2003, nr 3-4(28-29).
   155. Zahorska A., Odrutowana okolica, Warszawa 1925.
   156. Zarzycki P., 3 Dywizjon Artylerii Konnej, Pruszkw 2001.
   157. Zieliski S., Bitwy i potyczki 1863-64, Raperswil 1913.
   158. Zubowicz B., Kurs na Narocz, "Rzeczpospolita", "Plus Minus" 2016, nr 218 (10551).
   159. Zuw wczoraj i dzisiaj, opr. R. Horoszkiewicz, T. Kubalski, Warszawa 1938.
   160. ycie Ilustrowane. Dodatek tygodniowy Kuriera Litewskiego, 1908, nr 49.
Mapy polskie
   1. Bujwidze, mapa sztabowa 1:25000, WIG, Warszawa 1937.
   2. Dukszty, mapa sztabowa 1:100000, WIG, Warszawa 1932.
   3. Hoduciszki, mapa sztabowa 1:100000, WIG, Warszawa 1932.
   4. yngmiany, mapa sztabowa 1:100000, WIG, Warszawa 1932.
   5. Michaliszki, mapa sztabowa 1:100000, WIG, Warszawa 1933.
   6. Niemenczyn, mapa sztabowa 1:100000, WIG, Warszawa 1927.
   7. Orniany, mapa sztabowa 1:100000, WIG, Warszawa 1932.
   8. wiciany, mapa sztabowa 1:100000, WIG, Warszawa 1932.
   9. wir, mapa sztabowa 1:100000, WIG, Warszawa 1932.
   10. Widze, mapa sztabowa 1:100000, WIG, Warszawa 1932.
   11. Wilno, mapa operacyjna 1:300000, Warszawa 2001 - reprint wydania WIG z 1930 r.
Mapy litewskie
   1. Adutikis, mapa topograficzna 1:50000, 2002.
   2. Gelednė, mapa topograficzna 1:50000, 2004.
   3. Pabradė, mapa topograficzna 1:50000, 2003.
   4. Rytų Lietuvos eerų labirintas, mapa turystyczna 1:130000, Vilnius 2003.
   5. venionys, mapa topograficzna 1:50000, 2003.
   6. Vilniaus apskritis, mapa administracyjna 1:200000, Vilnius 1997.
   7. Vilniaus apylinkės, mapa turystyczna 1:130000, Vilnius 2003.
Mapy niemieckie
   1. Goduzischki, mapa sztabowa 1:100000, 1917.
   2. Michalischki, mapa sztabowa 1:100000, 1917.
   3. Swenzjany, mapa sztabowa 1:100000, 1921.
Mapy rosyjskie / radzieckie
   1. Игналина, mapa 1:50000, 1984.
   2. Игналина-Дукштас, mapa 1:100000, 1984.
   3. Науясис Даугелишкис, mapa 1:50000, 1984.
   4. Пабрадe, mapa 1:100000, 1984.
   5. Пабрадe, mapa sztabowa 1:50000, 1984.
   6. Поставы, mapa 1:100000, 1986.
   7. Швенчёнеляй, mapa 1:100000, 1984.
Mapy biaoruskie
   1. Островецкий район, mapa 1:100000, Минск 2006.